We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om je winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven, inclusief op interesses gebaseerde advertenties. Goedgekeurde derde partijen gebruiken deze tools voor onze weergave van advertenties.

Bekijk het cookiebeleid.

afvalbak trapo plus 1Afvalbak Trapo Plus 1
  • Nieuw
Prijs op aanvraag
afvalbak trapo plus 2Afvalbak Trapo Plus 2
  • Nieuw
Prijs op aanvraag
recycling afvalbak trapo 2Recycling Afvalbak Trapo 2
  • Nieuw
Prijs op aanvraag
recycling afvalbak trapo 1Recycling Afvalbak Trapo 1
  • Nieuw
Prijs op aanvraag
afvalbak trapo 3Afvalbak Trapo 3
  • Nieuw
Prijs op aanvraag

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN UMFELDT V.O.F.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

a. Umfeldt: de vennootschap onder firma Umfeldt, gevestigd is in Groningen en bij het handelsregister is ingeschreven onder nummer 86298399 en die actief is als wederverkoper van straatmeubilair en aanverwante zaken;

b. Aanbod: elk schriftelijk aanbod of offerte van Umfeldt aan de Klant strekkende tot het aangaan van een overeenkomst;

c. Overeenkomst: de overeenkomst inzake de verkoop en levering van producten als ook het eventueel verrichten van werkzaamheden tussen Umfeldt en de Klant;

d. Partijen: Umfeldt en de Klant;

e. Producten: door Umfeldt in het kader van de overeenkomst aan de Klant te leveren zaken, bestaande uit straatmeubilair en aanverwante zaken;

f. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf met wie Umfeldt een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten;

g. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Umfeldt uit te voeren werkzaamheden bestaande uit de plaatsing en montage van producten;


Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Umfeldt en iedere overeenkomst en vervolgafspraken tussen Umfeldt en de Klant en verder op elke rechtsverhoudingen tussen Umfeldt en de Klant, waaronder die van onrechtmatige daad.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden indien dit expliciet en schriftelijk met Umfeldt is overeengekomen. Enige voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. In dat geval zal de nietige of vernietigde bepaling vervangen worden door een geldige bepaling met dezelfde strekking als de originele.

Artikel 3 Het Aanbod en de totstandkoming van de overeenkomst
1. Elk door Umfeldt gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Een aanbod kan ook digitaal en/of online worden gedaan.

2. Een overeenkomst tussen partijen komt slechts tot stand indien de aanvaarding hiervan aan de Klant schriftelijk (per e-mail) is bevestigd of wanneer Umfeldt (een begin van) uitvoering geeft aan de overeenkomst door levering van een of meer producten of door uitvoering van werkzaamheden. Niettemin heeft Umfeldt altijd het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Umfeldt gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en eventuele werkzaamheden. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Umfeldt niet binden. Specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Umfeldt is niet gehouden aan een aanbod indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Umfeldt niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor opvolgende leveringen van producten of werkzaamheden en zijn slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn. Bij gebreke van een geldigheidstermijn geldt een aanbod slechts 30 dagen, waarna het automatisch komt te vervallen. Het staat Umfeldt vrij om per uitzondering een te late acceptatie van het aanbod alsnog te honoreren.

ARTIKEL 4 Levering van producten
1.Afhankelijk van hetgeen ter zake tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de producten (al dan niet in combinatie met plaatsing/montage daarvan door of namens Umfeldt) plaats door aflevering daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres, dan wel afhalen daarvan door of namens de Klant op de door Umfeldt opgegeven locatie.

2. In geval van verzending van de producten komen de bezorgkosten aanvullend voor rekening van de Klant.

3. In geval van verzending van de producten geen afleveradres door de Klant is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.

4. Umfeldt bepaalt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.

5. De producten worden geleverd op één adres welke goed bereikbaar is met een vrachtwagen.

6. Umfeldt behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

7. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten te voldoen.

8. Indien de producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Umfeldt gerechtigd de producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.

9. In het geval dat de Klant afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Umfeldt mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Umfeldt is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en de redelijke kosten voor opslag van de producten.

10. Indien Umfeldt bij toepassing van de leden 8 of 9 nog andere noodzakelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de Klant haar afnameverplichting jegens Umfeldt deugdelijk was nagekomen, komen ook deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 5 Termijnen
1. Alle leverings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Umfeldt zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Umfeldt mogelijk mede afhankelijk van de Klant of van derden, zoals leveranciers en/of opdrachtnemers. Indien de niet-tijdige levering en/of nakoming het gevolg is van een niet aan Umfeldt toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 15 van deze algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Umfeldt opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie overeenkomstig het bepaalde in dat artikel.

2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Umfeldt toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Umfeldt niet eerder in dan nadat de Klant Umfeldt schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming van tenminste veertien dagen is vermeld, en Umfeldt na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

3. Indien Umfeldt voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Umfeldt gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

4. Verzuim van Umfeldt als gevolg van een aan Umfeldt toe te rekenen omstandigheid, zoals bedoeld in lid 2, biedt de Klant recht op ontbinding van dat gedeelte van de overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6 Prijzen, opschorting en ontbinding
1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Prijzen voor plaatsing/montage zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief afvoer van overtollige grond, schone grondverklaring en herbestraten. Grond en overige vrijgekomen materialen blijven eigendom van de Klant. Meerwerk, zoals extra werkzaamheden, gederfde uren, inzet van kranen en het verwijderen van verborgen bodemmateriaal zoals puin, worden doorberekend op basis van nacalculatie. Montage/plaatsing is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief eventuele aanleg en overige grondwerken, met uitzondering van te maken gaten voor betonpoeringen/verankering.

3. Indien tussen het moment van totstandkoming van een overeenkomst en levering van producten of uitvoering van werkzaamheden zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, is Umfeldt gerechtigd om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien een dergelijke prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, heeft de Klant het recht de overeenkomst binnen één week na mededeling daarvan door Umfeldt kosteloos te annuleren.

4. Umfeldt is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien de Klant zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst met Umfeldt niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Umfeldt is bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant in verzuim is.

5. Bovendien is Umfeldt bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant.

6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Umfeldt op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Umfeldt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en uit de Overeenkomst.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden en incassobeleid
1. De Klant dient de overeengekomen prijs te voldoen zonder korting of verrekening binnen de in het aanbod aangegeven betalingstermijn. De uiterlijke betalingstermijn bedraagt, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen. Umfeldt is gerechtigd om op basis van vooruitbetaling te factureren.

2. De Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting. Deze is louter indicatief.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Umfeldt op de Klant onmiddellijk opeisbaar en is Umfeldt gerechtigd tot ontvangst van de betaling de levering van producten en de uitvoering van werkzaamheden op te schorten.

4. Umfeldt heeft het recht de door de de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. De Klant komt zonder ingebrekestelling automatisch in verzuim op het moment dat hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet jegens Umfeldt.

6. Vanaf de datum dat De Klant in verzuim is maakt Umfeldt aanspraak op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening. Eveneens is Umfeldt gerechtigd de wettelijk geldende buitengerechtelijke incassokosten te rekenen.

7. Indien Umfeldt meer of hogere kosten moet maken, die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten ook in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de Klant, inclusief de kosten voor ingeschakelde juridische bijstand.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Umfeldt geleverde producten blijven eigendom van Umfeldt totdat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Umfeldt heeft voldaan. Producten waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard. Umfeldt is gerechtigd om producten ten aanzien waarvan zij zich beroept op haar eigendomsrecht te (doen) ontkoppelen van grond of zaken waarmee zij zijn verbonden en weer in bezit te nemen. De redelijke kosten daarvan komen voor rekening van de Klant. De Klant zal geen beroep doen op natrekking.

9. Reclames
1. De Klant is verplicht het geleverde terstond bij oplevering c.q. aflevering te (laten) controleren op zichtbare beschadigingen en tekorten. Eventuele bij levering van producten zichtbare tekorten en beschadigingen, dienen op straffe van verval van aansprakelijkheid door de Klant op de pakbon te worden vermeld. In geval van andere tekortkomingen dan hiervoor omschreven geldt dat de Klant op straffe van verval van aansprakelijkheid Umfeldt binnen veertien (14)dagen nadat de Klant de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ingebruikname/installatie/montage van het betreffende product in gebreke dient te hebben gesteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming of het gebrek, opdat Umfeldt in staat is om daarop adequaat te reageren.

2. In geval van een terechte en tijdige reclame heeft de Klant uitsluitend recht op - naar keuze van Umfeldt - kosteloze aflevering van een vervangende product of van de defecte onderdelen van het betreffende product, dan wel op restitutie van de vergoeding die door Umfeldt voor het desbetreffende product heeft ontvangen, onder voorwaarde van - indien verlangd door Umfeldt - restitutie van het betreffende gebrekkige product op kosten van Umfeldt. In het geval een terechte en tijdige reclame toeziet op door Umfeldt uitgevoerde montage of plaatsingswerkzaamheden of andere diensten, heeft de Klant alleen recht op - naar keuze van Umfeldt - (i) herstel van de tekortkoming of (ii) restitutie van het bedrag dat redelijkerwijs kan worden toegerekend aan het deel van de prestatie waarin Umfeldt is tekortgeschoten.

3. In het geval Umfeldt kosten maakt in verband met een onterechte of te late reclame, is de Klant gehouden die kosten te vergoeden.

10. Garanties en conformiteit
1. Umfeldt verleent, tenzij anders overeengekomen, geen verdere of andere garantie op door haar geleverde producten dan de daarop door de fabrikant daarvan verleende garantie. Op door of namens Umfeldt uitgevoerde werkzaamheden rust uitsluitend garantie indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Gebreken anders dan op grond van een toerekenbare tekortkoming van Umfeldt ten aanzien van de door of namens Umfeldt uitgevoerde (montage-/plaatsings-)werkzaamheden, of anders dan op grond van een gebrekkig product als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, valt buiten de garantie. Dit houdt concreet in dat de in dit artikel bedoelde garantie niet geldt voor gebreken die: niet door Umfeldt of de fabrikant of een door Umfeldt ingeschakelde derde zijn veroorzaakt, voor materiële en constructieve gebreken die veroorzaakt zijn door ongeschikt of onjuist gebruik, voor normale slijtage, ongeschikte locatie door hoge zoutconcentraties of hoge luchtvochtigheid, voor schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin, voor foutieve installatie of montage niet door Umfeldt uitgevoerd, indien de producten door de Klant of derden zijn veranderd dan wel gerepareerd of indien de Klant niet het voorgeschreven onderhoud verricht of anderszins sprake is van gebrek aan onderhoud.

2. Zolang de Klant niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, kan de Klant geen beroep doen op garantie.

3. Umfeldt draagt er zoveel als mogelijk zorg voor dat de meest recente product specificaties en onderhoudsinstructies raadpleegbaar zijn op haar website, welke specificaties van toepassing zijn op de tussen Klant en Umfeldt overeengekomen levering.

4. Kleurafwijkingen en vormafwijkingen in vergelijking met de beschrijving van het product in het aanbod of op de website van Umfeldt, die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen van gewichten en afmetingen, vormen geen gebrek en kunnen geen aanleiding tot reclames geven.

5. Een product dat voldoet aan de in dit artikel bedoelde productspecificaties en een door Umfeldt verstrekte garantie wordt geacht conform de overeenkomst te zijn.

Artikel 11 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien op Umfeldt enige aansprakelijkheid jegens de Klant mocht rusten, is die aansprakelijkheid steeds beperkt tot de in verband met de betreffende overeenkomst geleverde producten en werkzaamheden in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade zelf, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

2. Umfeldt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Umfeldt geleverde producten of door of namens Umfeldt uitgevoerde werkzaamheden, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, reputatieschade, vertragingsschade en renteschade.

3. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Umfeldt vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Umfeldt. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Umfeldt dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een half jaar nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen.

4. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen strekken zich ook uit over het handelen en nalaten van door Umfeldt ingeschakelde derden, zoals leveranciers en fabrikanten van producten en opdrachtnemers.

5. In elk geval eindigt de aansprakelijkheid van Umfeldt na verloop van een half jaar na levering en/of uitvoering van werkzaamheden.

6. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Umfeldt.

12. Montage- en/of installatiewerkzaamheden
1. Umfeldt levert een product standaard niet-geassembleerd mits anders aangegeven over overeengekomen. Een product kan geassembleerd en gemonteerd worden met behulp van montage-instructies, beschikbaar op de website van Umfeldt.

2. De montageprijs betreft uitsluitend het maximaal 10 meter uitlopen en monteren/plaatsen van de aangeboden producten; afvoer overtollig zand/grond ect, grond- en bestratingswerkzaamheden, zowel voor als na de montage en plaatsing zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de door Umfeldt verstrekte specificatie.

3. De offerte van Umfeldt is gebaseerd op montage/plaatsing op bouwrijpe grond. Tenzij anders door Umfeldt opgegeven, wordt onder bouwrijp verstaan (i) dat de boven- en ondergrond (tot een diepte van 600 mm) vrij zijn van obstakels (waaronder begroeiing , hogere waterstand dan 600 mm beneden maaiveld, leidingen, kabels, puin, gevaarlijke stoffen etc.) en (ii) dat op de plekken waar betonvoeten geplaatst dienen te worden, een zandlaag van voldoende dikte (minimaal 200 mm) aanwezig is.

4. De Klant draagt zorg (i) dat de grond bouwrijp en geschikt is voor plaatsing van de producten, (ii) dat bij het lossen van de producten en voor aanvang van en/of tijdens de montage en plaatsing een bevoegde persoon aanwezig is, die de exacte locatie kan aangeven en gemachtigd is om eventueel meerwerk te accorderen en voor oplevering te tekenen, (iii) voor de aanwezigheid van voldoende zand voor het aanstorten rond de betonvoeten en/of tegen meerwerk aan te straten, (iv) voor de afvoer van overtollig zand en grond en (vi) dat, in goed overleg met Umfeldt, de montagewerkzaamheden veilig kunnen geschieden zonder verstoring door of gevaar voor enige derden en (vii) voor alle ten aanzien van de montage/plaatsing voorgeschreven vergunningen, toestemmingen en meldingen van/de lokale autoriteiten.

5. Montagewagens en eventuele vrachtwagens zullen tot op en bij het werk c.q. montageplaats moeten kunnen rijden. Een vrije werkruimte van 2,5 meter in omtrek dient gewaarborgd te zijn.

6. Indien die mogelijkheid ontbreekt ontstaat er meerwerk i.v.m. vertraging van de werkzaamheden door eventuele aanpassing c.q. inzetten van extra mankrachten. Bij de aanvang van de montage werkzaamheden zal door de ploegleider van de gebruiker de bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij hiervan terstond in kennis stellen.

13. Opschorting en ontbinding
1. Umfeldt is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Klant zijn verplichtingen uit enige Overeenkomst met Umfeldt niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Umfeldt is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Klant in verzuim is.

2. Bovendien is Umfeldt bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Umfeldt op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Umfeldt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en uit de Overeenkomst.

14. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
1. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Umfeldt geleverde producten blijven te allen tijde bij Umfeldt respectievelijk bij haar leveranciers en/of licentiegevers rusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden de producten van Umfeldt respectievelijk van haar leveranciers een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens de schriftelijke toestemming van Umfeldt.

3. Umfeldt zal de Klant vrijwaren tegen elke vordering welke gebaseerd is op grond van een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot producten afkomstig van Umfeldt, voor zover de Klant (i) Umfeldt van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, (ii) de behandeling van de zaak geheel aan Umfeldt overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en (iii) geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Umfeldt.

4. Indien wordt vastgesteld dat de aanspraak gegrond is, zal Umfeldt - naar haar keuze - zorg dragen dat Klant het recht verkrijgt de producten te blijven gebruiken, dan wel de producten zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maken, dan wel de producten vervangen. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van Umfeldt mogelijk zijn, zullen de inbreuk makende producten op nader overeen te komen voorwaarden worden teruggenomen.

5. De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de aanspraak het gevolg is van het gebruik van de producten in combinatie met andere producten, die niet van Umfeldt afkomstig zijn.

6. In geen geval zal Umfeldt verdergaande verplichtingen of aansprakelijkheid hebben met betrekking tot inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht hebben dan in dit artikel beschreven.

15. Overmacht
1. Umfeldt is niet aansprakelijk voor tekortkoming(en) in de nakoming van een overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Umfeldt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Umfeldt niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan:
a. staking, ziekteverzuim van personeel en een (tijdelijk) tekort aan personeel;
b. brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf van Umfeldt of dat van haar leveranciers;
c. het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking, door de Klant;
d. oorlog(dreiging), terrorisme(dreiging), oproer en/of sabotage;
e. pandemieën en de op basis daarvan door lokale, regionale of nationale overheden te treffen maatregelen;
f. slechte weersomstandigheden, waaronder ijzel en (strenge) vorst;
g. vandalisme en diefstal;
h. overmacht van leveranciers;
i. overige situaties die naar het oordeel van Umfeldt buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Umfeldt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, pas intreedt nadat Umfeldt haar verbintenis had moeten nakomen.

3. In geval van overmacht kunnen partijen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden het recht om naar keuze de overeenkomst te verlengen dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de overeenkomst op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden. De Klant is pas gerechtigd van dit opschortingsrecht gebruik te maken wanneer de overmacht aan de zijde van Umfeldt langer dan twee volle werkdagen heeft geduurd.

4. Indien Umfeldt bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen is Umfeldt bij ontbinding of opzegging gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst te factureren en is de Klant gehouden tot betaling daarvan.

Artikel 16. Referentie, AVG en elektronische gegevensuitwisseling
1. De Klant machtigt Umfeldt om de naam van de Klant te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken voor reclamedoeleinden.

2. Indien Umfeldt persoonsgegevens verwerkt van de Klant gebeurt dit ten behoeve van een optimale uitvoering van de reclameovereenkomst en in overeenstemming met haar Privacyverklaring te raadplegen op www.umfeldt.nl.

3. De Klant verleent toestemming voor elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Umfeldt in acht genomen veiligheidsvoorzieningen de vertrouwelijkheid mogelijk niet altijd is gewaarborgd er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. De rechtsverhouding tussen Umfeldt en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, behoudens het recht van Umfeldt om het geschil aanhangig te maken bij een andere rechtbank die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd is van het geschil kennis te nemen.